Personuppgiftspolicy för BRF Signalisten nr 3

Behandling av personuppgifter

När du blir medlem i BRF Signalisten nr 3 eller blir hyresgäst i föreningen och skickar dina personuppgifter till föreningens styrelse godkänner du att föreningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här policyn. 

Detta gäller även dig som lämnar uppgifter i egenskap av leverantör till föreningen.

BRF Signalisten nr 3 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du delar med föreningen.

Om du har några frågor om föreningens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta föreningen genom föreningens mejl .

Föreningen sparar följande uppgifter om dig
 1. Namn
 2. Adress
 3. Personnummer
 4. Telefonnummer
 5. E-postadress 
Föreningens ändamål med behandling

Föreningens ändamål med behandlingen är att bevilja och administrera ditt medlemskap i föreningen och för att kommunicera med dig om föreningen och föreningens aktiviteter. Likaså är ändamålet hantering av information om leverantörer i syfte att förvalta, reparera och utveckla föreningens fastighet.

Föreningens lagliga grund för behandling

Till grund för behandlingen ligger föreningens berättigade intresse att bevilja och administrera medlemskap i föreningen och föra ett register över föreningens medlemmar och boende i huset.

Lagringstid

Upp till ett (1) år efter utträde ur föreningen. 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen lämnas till styrelsen i BRF Signalisten nr 3.

Vi delar personuppgifter vi lagrar om dig med följande tredje parter för de syften som anges nedan:
Externa arkiv hos NABO över:
 1. Medlemsregister för avihantering 
 2. Överlåtelser samt andrahandsuthyrningar 
 3. Ärendehantering fastighetsskötsel, förvaltning & mark 
 4. Felanmälan 
 5. Fakturahantering 
 6. Övriga interna arkiv ej listade ovan
 7. Hanteras av NABO för förening enligt ett PUB avtal (personuppgiftsbiträdesavtal). Förfrågan om utdrag görs till föreningen eller via NABO. Mer information finns att läsa på, https://nabo.se/personuppgiftspolicy

Hanteras av NABO för förening enligt ett personuppgiftsbiträdesavtal. Förfrågan om utdrag görs till föreningen eller via NABO. Mer information finns att läsa på, https://nabo.se/personuppgiftspolicy

Interna arkiv på Google Drive

Föreningens digitala arkiv, för protokoll, inkomna skrivelser, ärenden som hanteras i styrelsen samt övriga uppföljningar som kan innehålla personuppgifter. Inkomna skrivelser hanterar enbart personers namn och eventuellt lägenhetsnummer.

Dokument som ej behöver arkiveras tas kontinuerligt bort, exempelvis inkomna skrivelser, när dessa är avklarade. Personuppgifter tas normalt bort från dokument som ska arkiveras. Förfrågan om utdrag ställs till föreningen. 

Föreningsmejl 

Föreningsmejlen innehåller inkomna mejl från medlemmar. Mejl med personuppgifter raderas kontinuerligt. Förfrågan om utdrag ställs till föreningen. All kommunikation till Styrelsen bör gå via föreningsmejlen.

Medlemsansökan via Smoot.se

Detta kommer inte att ske via föreningen utan hanteras via Smoot som kommer att sköta och hantera medlemsansökningar. Mer information finns på https://www.smoot.se/integritetspolicy

Bokningssystem för tvättstuga och terrass 

Detta hanteras via Dinbox boenderegistret.

 1. Här lagras lägenhetsnummer och användar-id till medlemmarna. 
 2. Aktiva och historiska bokningar.

Föreningen samlar inte in dessa uppgifter och är inte personuppgiftsansvarig för dem.

Stockholms Stadsnät och avtalat utbud med föreningen 

IP-adresser samt lägenhetsförteckning till samtliga anslutna lägenheter.
Detta register sköts och hanteras av Stockholms Stadsnät och inte genom föreningen, förfrågan om utdrag från detta arkiv görs direkt till Stockholms Stadsnät. Mer information finns på Stockholms Stadsnät hemsida.

Föreningen samlar inte in dessa uppgifter och är inte personuppgiftsansvarig för dem.

Viasat

Lägenhetsförteckning för avtalat basutbud med föreningen till alla lägenheter. Denna sköts och hanteras av Viasat och inte genom föreningen, förfrågan om utdrag från detta arkiv görs direkt till Viasat. Mer information finns på Viasat’s hemsida, https://www.viasat.se/integritetspolicy.

Föreningen samlar inte in dessa uppgifter och är inte personuppgiftsansvarig för dem.

Gamla protokoll, med mera

Föreningen har pappersprotokoll med mera från 40-talet då föreningen bildades. Detta är endast ett historiskt arkiv, uppdateras ej, och förekommer inte i digital form och omfattas därför inte av denna personuppgiftspolicy eller av lagstiftning om skydd för personuppgifter.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter föreningen lagrar om dig och hur föreningen behandlar personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som föreningen lagrar om dig rättade. 

Rätt till radering

Du har rätt att få de personuppgifter som föreningen lagrar om dig raderade. Om föreningen inte längre behöver dina personuppgifter raderar föreningen dem.